Вътрешен ред

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПАСИТЕЛИ”

I. ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Чл.1. Всеки, който е приет като член на „СБС” се съгласява да изпълнява Вътрешния ред.

Чл.2. Правилникът е приет във връзка с Устава на сдружението.

Чл.3. Правилникът е гласуван и одобрен от Управителния съвет.

Чл.3.ал.1. Правилникът може да бъде променян само и единствено със събрание на Управителния съвет и гласуване.

Чл.4. След промяна на правилника, той трябва да бъде разпространен пред всички членове на сдружението.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.5. Всеки от Управителния съвет изпълнява заповедите на Председателя на сдружението.

Чл.6. Всеки от Управителния съвет има право да дава предложения и идеи, да развива и популяризира организацията.

Чл.7. Всеки от  Управителния съвет се съгласява да съдейства на Председателя и да помага на членовете във всякакви насоки.

Чл.7.ал.1. При неактивност, с цел подобряване състоянието на организацията, Управителният съвет гласува отстраняване на дадения член.

Чл.8. Управителният съвет има право да изгонва и набира членове.

Чл.8.ал.1. Чрез събрание на УС.

Чл.8.ал.2. Чрез предложение на член от УС по основателни причини.

Чл.9. Членовете от Управителния съвет е препоръчано да присъстват на всички събрания на сдружението.

Чл.9.ал.1. Отсъствие се допуска само и единствено при основателни причини.

Чл.9.ал.2. Ако член на УС отсъства на повече от 3 (три) събрания неговите права ще бъдат отнети.

Чл.10. Член може да бъде приет в Управителния съвет само и единствено, ако бъде предложен от член на УС.

Чл.10.ал.1. Кандидатът трябва да получи 2/3 положителни гласа.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.13. Всеки член се съгласява да изпълнява заповедите на Председателя на сдружението.

Чл.14. Всеки член се съгласява да изпълнява разпорежданията на членовете от Управителния съвет или членове с по – висок  ранг в сдружението.

Чл.15. Всеки член има право да присъства на събрание.

Чл.16. Всеки член има право да дава идеи и предложения за развитието на сдружението.

Чл.17. Всеки член е желателно да се легитимира с членска карта и значка пред други членове на „СБС“.

Чл.18. Всеки член е длъжен да пази членската си карта и значка.

Чл.18.ал.1. При загуба или открадната членска карта, се заплаща стойността на картата с ДДС по фактура.

Чл.18.ал.1.т.1. Попълва се заявление описващо ситуацията на откраднатите инициали и прикрепен документ издаден от съответното полицейско районно управление.

Чл.19. При провеждане на събрание, е желателно членовете да присъстват на всяко едно от тях.

Чл.19.ал.1. Имат право да отсъстват само по основателни причини и задължително трябва да уведомят  член от УС за отсъствието им.

Чл.20. Не се толерира да се превишават правата пред гражданите на Република България.

Чл.21. Забранява се предоставянето на членска карта и/или значка на друго лице.

Чл.22. Всеки член е в правото си да напусне сдружението по всяко време, без да му се възстановява сумата  внесена за членство или други такси в сдружението.

Чл.22.ал.1. При напускане на сдружението се подава молба до Председателя.

Чл.22.ал.2. При напускане на член от сдружението, лицето е длъжно да върне членската си карта и значка.

Чл.23. Членовете нямат право да накърняват сдружението по какъвто и да е начин, в противен случай ще носят отговорност за действията си.

Чл.24. Нямат право да се намесват в работата на специализираните органи на Република България без тяхното съгласие.

IV. ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.25. За почетен член на сдружението може да бъде избрано всяко физическо лице, което е член на „СБС“, с особен принос и заслуги в осъществяване на целите на сдружението и развитие на неговата дейност.

Чл.26. Почетен член на сдружението се избира от Управителния съвет, чрез мотивирано предложение.

Чл.27. Всеки член на сдружението може да направи предложение до УС за избиране на почетен член.

Чл.28. Почетните членове не плащат членски внос.

Чл.29. Почетното членство се счита от момента на решението за приемане от Управителния съвет.

Чл.30. Почетните членове са длъжни да изпълняват правата и задълженията, както при редовните членове.

Чл.31. Почетните членове не са длъжни да присъстват на събрания, акции, мероприятия и др.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КООРДИНАТОРИ

Чл.32. Кординаторите се назначават от Управителния съвет по области, общини, градове, квартали и села.

Чл.33. Всеки координатор се задължава да изпълнява заповедите на председателя на сдружението.

Чл.34. Всеки координатор се задължава да изпълнява нарежданията на членовете от Управителния съвет.

Чл.35. Всеки координатор е препоръчително да присъства на събрания.

Чл.35.ал.1. Имат право да отсъстват само по основателни причини и задължително трябва да се уведоми член от УС за отсъствието им.

Чл.36. Всеки координатор има право да дава идеи и предложения за развитието на сдружението.

Чл.37. Всеки координатор е длъжен да се легитимира с членската си карта и значка пред други членове на „СБС”.

Чл.38. Всеки координатор е задължен да пази членската си карта и значка.

Чл.38.ал.1. При загуба или открадната членска карта, се заплаща стойността на картата с ДДС по фактура.

Чл.39. Не се толерира да се превишават правата пред гражданите на Република България.

Чл.40. Забранява се предоставянето на членската карта и значка на друго лице.

Чл.41. Всеки координатор е в правото си да напусне сдружението по всяко време, без да  се възстановят суми внесени за членство в сдружението.

Чл.42. Всеки координатор е в правото си да се откаже от правата си по всяко време.

Чл.43. Областните координатори подбират и предлагат пред УС координатори на общини в областта, в която са назначени.

Чл.44. Координатори в общини подбират и предлагат пред УС координатори на градове, квартали и села, чрез съгласуване с Областния координатор.

Чл.44.ал.1. Назначаването на координатори по общини, градове, квартали и села става с гласуване и приемане от Управителния съвет.

Чл.45. Областните координатори имат право да провеждат конкурс за назначаване на членове в  „Спасителен отряд” по местоживеене.

Чл.46. Областните координатори предлагат пред УС ръководител на Спасителния отряд по местоживеене.

Чл.47. Областните координатори водят и описват цялата документация свързана със сдружението на местно ниво.

Чл.47.ал.1. Координаторите трябва да  пазят всички копия от документите, а оригиналите ги изпращат до централния офис на СБС.

Чл.47.ал.2. Координаторите са длъжни до три дневен срок без значение от празници и делници да уведомят председателя и Управителния съвет при промени, новини, събитие и др. по местоживеене.

Чл.48. Координаторите имат право да създават на местно ниво „Младежко движение“.

Чл.49. Координаторите имат право да предлагат граждани за „симпатизанти“ към сдружението, чрез одобрение от УС.

Чл.50. Координаторите имат право да организират срещи, конференции, състезания и други мероприятия, но с предварително уведомление на Управителния съвет.

Чл.51. Нямат право да се намесват в работата на специализираните органи на Република България без тяхното съгласие.

VI. МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ

Чл.52. Младежко движение на „СБС” наричано по – нататък МДСБС, се състои от тийнейджъри, които са между 14 и 17 годишна възраст включително.

Чл.53. Приемането на младежи и девойки към МДСБС на местно ниво става, чрез разрешение от родител или настойник като се попълни съответното заявление и одобрение от Областния координатор.

Чл.54. Участниците към МДСБС имат право да присъстват на:

  • събрания;
  • конференции;
  • лекции;
  • курсове;
  • обучения;
  • тържества;
  • мероприятия, които не застрашават живота и здравето им.

Чл.55. Нямат право да накърняват достойнството на членове от сдружението.

Чл.56. Нямат право да накърняват сдружението по какъвто и да е начин, в противен случай ще носят отговорност за действията си.

Чл.57. Тийнейджърите към младежкото движение не заплащат членски внос или друг вид такса.

Чл.58. Могат да извършват дейност към сдружението незастрашаваща живота или здравето им.

Чл.59. Могат да напуснат „СБС” по всяко време с уведомяване на координатора по местоположение.

VII. ДОБРОВОЛЦИ

Чл. 60. Доброволец може да бъде всяко физическо лице навършило 18 годишна възраст.

Чл. 61. Доброволците към организацията не заплащат членски такси.

Чл. 62. Всеки кандидатства с попълнени Заявление и Анкета за доброволец автоматично влиза в Доброволческата система за регистрация, при която се ползват за реакция при бедствия, извънредни и кризисни ситуации, опазване на обществения ред и околната среда.

Чл. 63. Доброволците ще се търсят по личен телефонен номер вписан в заявлението за контакт.

Чл. 64. Доброволец може да напусне и да не бъда търсен повече за дейността на организацията със Заявление за напускане, прекратяването е в срок за един ден.

Чл. 65. Всеки доброволец сам носи отговорност за здравето и живота си.

Чл. 66. Доброволците по ранг са пряко подчинени на членовете на организацията, както е описано в чл. 94 при възникнали инциденти.

VIII. СИМПАТИЗАНТИ

Чл.67. Симпатизантите са граждани подкрепящи идеята и дейността на сдружението.

Чл.68. Симпатизантите могат да бъдат български граждани или чужденци.

Чл.69. Симпатизантите подпомагат финансово, материално и морално развитието на сдружението.

Чл.70. Симпатизантите кандидатстват на местно ниво и се одобряват от УС и Координаторите на местно ниво.

Чл.71. Всеки одобрен симпатизант заплаща такса периодично по негова преценка, която е минимална колкото стойността на едногодишен членски внос.

Чл.71.ал.1. Издадената карта за симпатизант служи за легитимиране пред членове на сдружението и правото на посещение на конференции, състезания, лекции, курсове, обучения, тържества и мероприятия, които не застрашават живота и здравето им.

Чл.72. Симпатизантите могат да напуснат “СБС” по всяко едно време, чрез уведомяване на координатора назначен по местоположение.

Чл.73. Всеки симпатизант след напускането е длъжен да върне издадената му карта, без да му се възстановява сумата внесена в сдружението.

IX. ПОЧЕТНИ СИМПАТИЗАНТИ

Чл.74. Титлата „Почетен симпатизант“ се дава на български и чуждестранни граждани  по заслуги.

Чл.75. Титлата „Почетен симпатизант“ се предлага и гласува от Управителния съвет.

Чл.76. Почетните симпатизанти не заплащат такси.

Чл.77. Почетните симпатизанти имат право да присъстват на конференции, състезания, лекции, курсове, обучения, тържества и мероприятия, които не застрашават живота и здравето им.

Чл.78. На почетните симпатизанти им се издава „почетна карта“ и „удостоверение“ без да е обвързано със срок.

X. ЕКСПЕРТИ

Чл.79. Експерти се избират, чрез покана от Управителния съвет с предложение и гласуване с вдигане на ръка 2/3 от присъстващите.

Чл.80. Експертите на сдружението са в ограничен брой.

Чл.80.ал1. Броят на експертите е 10 (десет) на брой.

Чл.80.ал1.т1. Експерт по сигурността;

Чл.80.ал1.т2. Експерт по пожарна безопасност;

Чл.80.ал1.т3. Експерт по отбраната и защита на националната сигурност;

Чл.80.ал1.т4. Експерт по оцеляване;

Чл.80.ал1.т5. Експерт по медицина;

Чл.80.ал1.т6. Експерт по водно спасяване;

Чл.80.ал1.т7. Водолазен експерт;

Чл.80.ал1.т8. Експерт по планинско спасяване и ориентиране;

Чл.80.ал1.т9. Експерт по алпинизъм;

Чл.80.ал1.т10. Експерт по минно спасяване;

Чл.81. Експертите заплащат членски внос.

Чл.82. Експертите имат право да присъстват на конференции, състезания, лекции, курсове, обучения, тържества и мероприятия, които не застрашават живота и здравето им.

Чл.83. Експертите получават карта „Експерт”, която служи за легитимиране пред членове и симпатизанти на сдружението.

Чл.84. Картата на експертите е в срок на една година.

Чл.85. Всеки експерт е длъжен да дава експертни мнения и препоръки при определена ситуация при поискване на такива от Управителния съвет.

Чл.86. Всеки експерт има правото да обявява публично, че е зачислен към експертите на СБС.

Чл.87. Всеки експерт по всяко време може да се откаже от правата и задълженията си.

XI. ОБЛАГИ, ПОЧЕСТИ И НАГРАДИ

Чл.88. Всеки член може да се възползва от облагите на сдружението.

Чл.89. Всеки член или гражданин може да получи грамота, почетен знак или медал от Сдружение „Съюз на Българските Спасители” по заслуги.

Чл.89.ал.1. Държавни служители да се награждават с грамота, медал или почетен знак по заслуги извън служебните си задължения при извършване на доброволческа дейност.

Чл.90. Медал „Храброст“– изявена лична храброст, при което няма пряко застрашаване на личния живот; нужни са свидетели за показания за извършеното действие.

Чл.91. Медал „Герой“ – геройство, при което има пряко застрашаване на личния живот; свидетелите трябва да потвърдят действията на лицето в зависимост от ситуацията (желателно е видео и/или снимков материал).

Чл.92. Отличие „Спасител на годината” – спасител на годината се избира от Управителния съвет, чрез предлагане и гласуване от жури с вдигане на ръка и събиране на гласове 2/3 от присъстващите.

XII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАНГ В СДРУЖЕНИЕТО

Чл.93. Право на ранг в сдружението притежават: Председател, зам. Председател, Управителен съвет, Координатор, Спасителен отряд.

Чл.93.ал.1. Председател – три златни летни с три златни звезди;

Чл.93.ал.2. Зам. Председател – три златни ленти с две златни звезди;

Чл.93.ал.3. Управителен съвет – три златни ленти с една златна звезда;

Чл.93.ал.4. Началник отдел – три златни ленти;

Чл.93.ал.5. Областен Координатор – три златни ленти;

Чл.93.ал.6. Координатор на община – две златна лента;

Чл.93.ал.7. Координатор на село и квартал – една златна лента;

Чл.93.ал.8. Ръководител на „Спасителен отряд – три сребърни ленти;

Чл.93.ал.9. Старши Спасител II – степен – две сребърни ленти;

Чл.93.ал.10. Спасител I – степен – една сребърна лента.

Последна промяна на Вътрешния ред на Сдружение Съюз на Българските Спасители 23.04.2023г.