Вътрешен ред

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПАСИТЕЛИ

I. ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Чл.1. Всеки, който е приет като член на „СБС” е длъжен да изпълнява вътрешния ред.

Чл.2. Правилникът е приет във връзка с Устава на сдружението.

Чл.3. Правилникът е гласуван и одобрен от Управителния съвет.

Чл.3.ал.1. Правилникът може да бъде променян само и единствено със събрание на Управителния съвет и гласуване, чрез вдигане на ръка.

Чл.4. След промяна на правилника, той трябва да бъде разпространен пред всички членове на сдружението.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.5. Всеки от Управителния съвет е длъжен да изпълнява заповедите на Председателя на сдружението.

Чл.6. Всеки от Управителния съвет има право да дава предложения и идеи, да развива сдружението в по – добра посока и издигане в йерархията.

Чл.7. Всеки от  Управителния съвет е длъжен да съдейства на Председателя и да помага на членовете във всякакви насоки.

Чл.7.ал.1. При неактивност, с цел подобряване състоянието на организацията, Управителният съвет гласува отстраняване на дадения член.

Чл.8. Управителният съвет има право да изгонва и набира членове.

Чл.8.ал.1. Чрез събрание на УС.

Чл.8.ал.2. Чрез предложение на член от УС по основателни причини.

Чл.9. Членовете от Управителниясъвет са задължени да присъстват на всички събрания на сдружението.

Чл.9.ал.1. Отсъствие се допуска само и единствено при основателни причини.

Чл.9.ал.2. Ако член на УС отсъства на повече от 3 (три) събрания неговите права ще бъдат отнети.

Чл.10. Всеки член от УС е длъжен да отговаря за поверените му областни координатори.

Чл.11. Всички членове от УС са длъжни да присъстват при приемане на лице/а за членство.

Чл.12. Член може да бъде приет в Управителния съвет само и единствено, ако бъде предложен от член на УС.

Чл.12.ал.1. Кандидатът трябва да получи 2/3 положителни гласа.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.13. Всеки член е длъжен да изпълнява заповедите на Председателя на сдружението.

Чл.14. Всеки член е длъжен да изпълнява нарежданията на членовете от Управителния съвет или членове с по – висок  ранг в сдружението.

Чл.15. Всеки член има право да присъства на събрание.

Чл.16. Всеки член има право да дава идеи и предложения за развитието на сдружението.

Чл.17. Всеки член е длъжен да се легитимира с членска карта и значка пред други членове на „СБС“.

Чл.18. Всеки член е задължен да пази членската си карта и значка.

Чл.18.ал.1. При загуба на членска карта и/или значка, съответното лице ще бъде наказано.

Чл.18.ал.1.т.1. Чрез намаляване на ранга в сдружението.

Чл.18.ал.1.т.2. Чрез отнемане на права в сдружението.

Чл.18.ал.1.т.3. Чрез отнемане на членство в „СБС”.

Чл.18.ал.1.т.4. Възлагане на глоба в размер на 60лв. за възстановяване на новите инициали.

Чл.18.ал.1.т.5. Други наказания, чрез гласуване на Управителния съвет.

Чл.18.ал.2. При открадната членска карта и/или значка, съответното лице е длъжно да заплати първоначалния членски внос от 60 лева.

Чл.18.ал.2.т.1. Попълва се заявление описващо ситуацията на откраднатите инициали и прикрепен документ издаден от съответното районно полицейско управление.

Чл.19. При провеждане на събрание, членовете са длъжни да присъстват на всяко едно от тях.

Чл.19.ал.1. Имат право да отсъстват само по основателни причини и задължително трябва да уведомят  член от УС за отсъствието им.

Чл.20. Забранява се да превишават правата си пред гражданите на Република България.

Чл.21. Забранява се предоставянето на членска карта и/или значка на друго лице.

Чл.22. Всеки член е в правото си да напусне сдружението по всяко време, без да му се възстановява сумата  внесена за членство в сдружението.

Чл.22.ал.1. При напускане на сдружението се подава молба до Председателя.

Чл.22.ал.2. При напускане на член от сдружението, лицето е длъжно да върне членската си карта и значка.

Чл.23. Членовете нямат право да накърняват сдружението по какъвто и да е начин, в противен случай ще носят отговорност за действията си.

Чл.24. Нямат право да се намесват в работата на специализираните органи на Република България без тяхното съгласие.

IV. ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.25. За почетен член на сдружението може да бъде избрано всяко физическо лице, което е член на „СБС“, с особен принос и заслуги в осъществяване на целите на сдружението и развитие на неговата дейност.

Чл.26. Почетен член на сдружението се избира от Управителния съвет, чрез мотивирано предложение.

Чл.27. Всеки член на сдружението може да направи предложение до УС за избиране на почетен член.

Чл.28. Почетните членове не плащат членски внос.

Чл.29. Почетното членство се счита от момента на решението за приемане от Управителния съвет.

Чл.30. Почетните членове са длъжни да изпълняват правата и задълженията, както при редовните членове.

Чл.31. Почетните членове не са длъжни да присъстват на всички събрания.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КООРДИНАТОРИ

Чл.32. Кординаторите се назначават от Управителния съвет по области, общини, градове, квартали и села.

Чл.33. Всеки координатор е длъжен да изпълнява заповедите на председателя на сдружението.

Чл.34. Всеки координатор е длъжен да изпълнява нарежданията на членовете от Управителния съвет.

Чл.35. Всеки координатор е длъжен да присъства на събрания.

Чл.35.ал.1. Имат право да отсъстват само по основателни причини и задължително трябва да се уведоми член от УС за отсъствието им.

Чл.36. Всеки координатор има право да дава идеи и предложения за развитието на сдружението.

Чл.37. Всеки координатор е длъжен да се легитимира с членската си карта и значка пред други членове на „СБС”.

Чл.38. Всеки координатор е задължен да пази членската си карта и значка.

Чл.38.ал.1. При загуба на членската си карта и/или значка, даденото лице ще бъде наказано по чл.18.ал1.т1,т2,т3,т4,т5,ал2 и ал2.т1.

Чл.39. Забранява се да превишават правата си пред гражданите на Република България.

Чл.40. Забранява се предоставянето на членската карта и значка на друго лице.

Чл.41. Всеки координатор е в правото си да напусне сдружението по всяко време, без да  се възстановят парите внесени за членство в сдружението.

Чл.42. Всеки координатор е в правото си да се откаже от правата си по всяко време.

Чл.43. Областните координатори подбират и предлагат пред УС координатори на общини в областта, в която са назначени.

Чл.44. Координатори в общини подбират и предлагат пред УС координатори на градове, квартали и села, чрез съгласуване с Областния координатор.

Чл.44.ал.1. Назначаването на координатори по общини, градове, квартали и села става с гласуване и приемане от Управителния съвет.

Чл.45. Областните координатори имат право да провеждат конкурс заназначаване на членове в  „Отряд за бързо реагиране” по местоживеене.

Чл.46. Областните координатори предлагат пред УС ръководител на отряда за бързо реагиране по местоживеене.

Чл.47. Областните координатори водят и описват цялата документация свързана със сдружението на местно ниво.

Чл.47.ал.1. Координаторите трябва да  пазят всички копия от документите, а оригиналите ги изпращат до централния офис на СБС.

Чл.47.ал.2. Координаторите са длъжни до три дневен срок без значение от празници и делници да уведомят председателя и Управителния съвет при промени, новини, събитие и др. по местоживеене.

Чл.48. Координаторите имат право да създават на местно ниво „Младежко движение“.

Чл.49. Координаторитеимат право да предлагат граждани за „симпатизанти“ към сдружението, чрез одобрение от УС.

Чл.50. Координаторите имат право да организират срещи, конференции, състезания и др. мероприятия, но с предварително уведомление на Управителния съвет.

Чл.51. Нямат право да се намесват в работата на специализираните органи на Република България без тяхното съгласие.

VI. МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ

Чл.52. Младежко движение на „СБС” наричано по – нататък МДСБС, се състои от тийнейджъри, които са между 14 и 17 годишна възраст включително.

Чл.53. Приемането на младежи и девойки към МДСБС на местно ниво става, чрез разрешение от родител или настойник като се попълни съответното заявление и одобрение от Областния координатор.

Чл.54. Участниците към МДСБС имат право да присъстват на:

  • събрания;
  • конференции;
  • лекции;
  • курсове;
  • обучения;
  • тържества;
  • мероприятия, които не застрашават живота и здравето им.

Чл.55. Нямат право да накърняват достойнството на членове от сдружението.

Чл.56. Нямат право да накърняват сдружението по какъвто и да е начин, в противен случай ще носят отговорност за действията си.

Чл.57. Тийнейджърите към младежкото движение не заплащат членски внос или друг вид такса.

Чл.58. Могат да извършват дейност към сдружението незастрашаваща живота или здравето им.

Чл.59. Могат да напуснат „СБС” по всяко време с уведомяване на координатора по местоположение.

VII. ДОБРОВОЛЦИ

Чл. 60. Доброволец може да бъде всяко физическо лице навършило 18 годишна възраст.

Чл. 61. Доброволците към организацията не заплащат членски такси.

Чл. 62. Всеки кандидатства с попълнени Заявление и Анкета за доброволец автоматично влиза в Доброволческата система за регистрация, при която се ползват за реакция при бедствия, извънредни и кризисни ситуации, опазване на обществения ред и околната среда.

Чл. 63. Доброволците ще се търсят по личен телефонен номер вписан в заявлението за контакт.

Чл. 64. Доброволец може да напусне и да не бъда търсен повече за дейността на организацията със Заявление за напускане, прекратяването е в срок за един ден.

Чл. 65. Всеки доброволец сам носи отговорност за здравето и живота си.

Чл. 66. Доброволците по ранг са пряко подчинени на членовете на организацията, както е описано в чл. 94 при възникнали инциденти.

VIII. СИМПАТИЗАНТИ

Чл.67. Симпатизантите са граждани подкрепящи идеята и дейността на сдружението.

Чл.68. Симпатизантите могат да бъдат български граждани или чужденци.

Чл.69. Симпатизантите подпомагат финансово, материално и морално развитието на сдружението.

Чл.70. Симпатизантите кандидатстват на местно ниво и се одобряват от координаторите по местоположение.

Чл.70.ал.1. Ако на местно ниво няма назначен координатор, то те кандидатстват и биват одобрени от координатора най – близко до местоположението на симпатизанта.

Чл.71. Всеки одобрен симпатизант заплаща еднократна такса в размер на 5 лева, която покрива разходите за издаване на „карта“.

Чл.71.ал.1. При открадната или изгубена карта симпатизантът е длъжен да заплати първоначалната такса от 5 лева за издаване на нова карта.

Чл.71.ал.2. Условие за издаване на нова карта е, чрез подаване на заявление до областния координатор.

Чл.71.ал.3. Издадената карта за симпатизант служи за легитимиране пред членове на сдружението и правото на посещение на конференции, състезания, лекции, курсове, обучения, тържества и мероприятия, които не застрашават живота и здравето им.

Чл.72. Симпатизантите могат да напуснат “СБС” по всяко едно време, чрез уведомяване на координатора назначен по местоположение.

Чл.73. Всеки симпатизант след напускането е длъжен да върне издадената му карта, без да му се възстановява сумата внесена в сдружението.

IX. ПОЧЕТНИ СИМПАТИЗАНТИ

Чл.74. Титлата „Почетен симпатизант“ се дава на български и чуждестранни граждани  по заслуги.

Чл.75. Титлата „Почетен симпатизант“се предлага и гласува от Управителния съвет.

Чл.76. Почетните симпатизанти не заплащат такси.

Чл.77. Почетните симпатизанти имат право да присъстват на конференции, състезания, лекции, курсове, обучения, тържества и мероприятия, които не застрашават живота и здравето им.

Чл.78. На почетните симпатизанти им се издава „почетна карта“ и „удостоверение“ без да е обвързано със срок.

X. ЕКСПЕРТИ

Чл.79. Експерти се избират, чрез покана от Управителния съвет с предложение и гласуване с вдигане на ръка 2/3 от присъстващите.

Чл.80. Експертите на сдружението са в ограничен брой.

Чл.80.ал1. Броят на експертите е 10 (десет) на брой.

Чл.80.ал1.т1. Експерт по сигурността;

Чл.80.ал1.т2. Експерт по пожарна безопасност;

Чл.80.ал1.т3. Експерт по отбраната и защита на националната сигурност;

Чл.80.ал1.т4. Експерт по оцеляване;

Чл.80.ал1.т5. Експерт по медицина;

Чл.80.ал1.т6. Експерт по водно спасяване;

Чл.80.ал1.т7. Водолазен експерт;

Чл.80.ал1.т8. Експерт по планинско спасяване и ориентиране;

Чл.80.ал1.т9. Експерт по алпинизъм;

Чл.80.ал1.т10. Експерт по минно спасяване;

Чл.81. Експертите не заплащат такси.

Чл.82. Експертите имат право да присъстват на конференции, състезания, лекции, курсове, обучения, тържества и мероприятия, които не застрашават живота и здравето им.

Чл.83. Експертите получават карта „Експерт”, която служи за легитимиране пред членове и симпатизанти на сдружението.

Чл.84. Картата на експертите не е обвързана със срок на валидност.

Чл.85. Всеки експерт е длъжен да дава експертни мнения и препоръки при определена ситуация при поискване на такива от Управителния съвет.

Чл.86. Всеки експерт има правото да обявява публично, че е зачислен към експертите на СБС.

Чл.87. Всеки експерт по всяко време може да се откаже от правата и задълженията си.

XI. ОБЛАГИ, ПОЧЕСТИ И НАГРАДИ

Чл.88. Всеки член може да се възползва от облагите на сдружението.

Чл.89. Всеки член ще бъдат облагодетстван с почести и награди по заслуги.

Чл.90. Всеки член или гражданин може да получи грамота, почетен знак или медал от Сдружение „Съюз на Българските Спасители” по заслуги.

Чл.90.ал.1. Държавни служители да се награждават с грамота, медал или почетен знак по заслуги извън служебните си задължения при извършване на доброволческа дейност.

Чл.91. Медал „Храброст“– геройство, при което няма пряко застрашаване на личния живот; даденото пострадало лице трябва да потвърди правността на случката.

Чл.92. Медал „Герой“ – геройство, при което има пряко застрашаване на личния живот; свидетелите трябва да потвърдят действията на лицето в зависимост от ситуацията.

Чл.93. Отличие „Спасител на годината” – спасител на годината се избира от Управителния съвет, чрез предлагане и гласуване с вдигане на ръка и събиране на гласове 2/3 от присъстващите.

XII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАНГ В СДРУЖЕНИЕТО

Чл.94. Право на ранг в сдружението притежават: Председателя, зам. Председателя, Управителния съвет, Координатори, Отряд за бързо реагиране.

Чл.94.ал.1. Председател – три златни летни с три златни звезди.

Чл.94.ал.2. Зам. Председател – три златни ленти с две златни звезди.

Чл.94.ал.3. Управителен съвет – три златни ленти с една златна звезда.

Чл.94.ал.4. Началник отдел – три златни ленти.

Чл.94.ал.5. Областен Координатор – две златни ленти.

Чл.94.ал.6. Координатор за град – една златна лента.

Чл.94.ал.7. Координатор на село и квартал – три сребърни ленти с три златни звезди.

Чл.94.ал.8. Ръководител отряд за бързо реагиране – три сребърни ленти с две златни звезди.

Чл.94.ал.9. Отряд за за бързо реагиране  IV – степен – три сребърни ленти с една златна звезда.

Чл.94.ал.10. Отряд за бързо реагиране III – степен – три сребърна лента.

Чл.94.ал.11. Отряд за бързо реагиране II – степен – две сребърни ленти.

Чл.94.ал.12. Отряд за бързо реагиране I – степен – една сребърна лента.

Последна промяна на Вътрешния ред на Сдружение Съюз на Българските Спасители 17.03.2017г.