Устав

У С Т А В НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПАСИТЕЛИ
/СДРУЖЕНИЕ С ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА/


ГЛАВА I
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Сдружение „Съюз на Българските спасители” – Сдружение с дейност в обществена полза, наричано за краткост по – долу само „Сдружението”, е доброволна, неправителствена, обществена организация на физически лица, която се създава и развива своята дейност в съответствие с действащото българско законодателство и с международните правни норми, приложими в страната.
(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, със седалище в град Сандански.
(3) Сдружението ще извършва стопанска дейност за финансиране постигане на целите и задачите си.
(4) Сдружението се учредява без да е обвързано със срок или друго прекратително условие.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТ
Чл.2. Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.


ГЛАВА II
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Чл.3. Сдружението „Съюз на Българските спасители” има за основни цели: Да създава творческа среда за съхраняване и развитие способностите на своите членове; Да обединява доброволци с общи цели и интереси; Да съдейства за разпространяване и развитие опита на специалистите в помощ на държавните структури; Да съдейства на специализираните спасителни служби за предотвратяване на: бедствия, аварии, катастрофи, извънредни и кризисни ситуации, опазване на обществения ред и опазване на околната среда; Да работи за повишаване на безопасността на гражданите при бедствия, аварии, катастрофи, кризисни и извънредни ситуации; Да осигурява консултации и съдействие за опазване на хората и техните семейства при заплаха от природни бедствия; Да популяризира спасителната дейност като показва, че доброволците – спасители са неизменна част от обществото; Да създава положително отношение в гражданите към доброволците – спасители; Да представлява спасителите пред обществото и държавата като представя мнението им и защитава техните права и интереси; Да защитава чрез съответните държавни органи и неправителствени организации нарушените професионални и човешки права на своите членове по смисъла на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Европейската социална харта и Всеобщата декларация за правата на човека; Да работи за създаването на закони и наредби защитавайки правата на доброволците – спасители; Да реализира сред младежта възможностите и достойнствата на професията „спасител”, да формира в тях желание за професионална реализация в специализираните спасителни служби; Да работи с подрастващите като стимулира физическото, психическото и интелектуалното им усъвършенстване; Да подпомага държавните органи, общинските и местни власти при решаване на възникнали кризисни ситуации и на други специфични задачи, свързани със сигурността на гражданите. Да спомага за развитието и утвърждаването на общочовешките духовни ценности.

2. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл.4. Сдружение „Съюз на Българските спасители” ще постига целите си със средства, незабранени от закона, чрез: Разработва проекти, планове и дългосрочни програми за популяризиране, разпространяване и развиване дейността на Сдружението; Изготвя, утвърждава и разпространява основната организационна и методична документация, свързана с дейността (програми. правилници, наредби, инструкции, бюлетини и др.); Съдейства, подпомага и организира развиването на приложно – научна дейност като провежда специализирани изследвания, обмен и разпространение на научна информация, издаване на научна литература, периодичен печат и други подобни във връзка с достигане на основните си цели; Експериментира, организира и въвежда модели за прилагане на специализирани умения и знания в различни области на обществената практика; Провежда курсове за квалификации и преквалификация на своите членове в различни области, както и за придобиване на специфични умения за действия при различни кризисни ситуации; Организира и осъществява прояви като празници, прегледи, конкурси, спортно – приложни състезания, турнири и др.; Осъществява международно сътрудничество със сродни организации; Организира международни прояви, научно – практически конференции,  дискусии по различни проблеми свързани с националната, европейската и глобална сигурност, в това число радио и телевизионни предавания; Активно работи за максимално приближаване на услугите по сигурността до гражданина, разглеждане на неговата собствена сигурност като измерител на равнището на националната сигурност; Сдружението посочва своята дейност в посока на хармонизиране на гражданския контрол в сигурността с тази на Европейския съюз; Поддържане на активна web – страница; Друга самостоятелна дейност, непротиворечаща на законите на Република България и международното право, както и други дейности свързани с осъществяване целите на сдружението; Осигуряване на парични средства от местни и чуждестранни физически и  юридически лица за финансиране за постигане на целите;


ГЛАВА III
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Чл.5. Сдружение „Съюз на българските спасители” е организация за осъществяване на дейностти за развитие в обществена полза на теорията и практиката на специфичната дейност при подготовката на спасителя за действия при кризистна обстановка. В резултат от своята подготовка и дейност сдружението споделя съобразно нуждите на обществото и потребностите на държавните органи и органите за местно самоуправление. Взаимодействие с правителствени и други неправителствени организации в България и в чужбина, работещи по същите проблеми.

1. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ.
Чл.6. За постигане на своите цели Сдружението установява връзки с организации в страната и чужбина, участва в международни конгреси, симпозиуми, семинари и др.

2. ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.
Чл.7. За финансиране постигане целите и задачите си Сдружението ще извършва стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, а именно: издателска дейност, рекламна дейност, обучителна дейност, консултантска дейност, информационно – аналитична дейност, внедряване на добри практики, както и други дейности, свързани с предмета на основната дейност и незабранени от действащото законодателство в Република България.


ГЛАВА IV
ЧЛЕНСТВО

1. УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО.
Чл.8. Членове на Сдружение „Съюз на Българските спасители” могат да бъдат български и чуждестранни, пълнолетни, дееспособни физически лица, които желаят да допринесат за постигане на целите на сдружението.

2. ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО.
Чл. 9. Членовете на Сдружението са:

 • членове – учредители;
 • членове – физически лица;
 • почетни членове;


3. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО.

Чл.10. (1) Членството в сдружението е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния Съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.
(3) Управителният съвет взима решение по молба за членство на следващото си заседание. Кандидатът се счита за приет при взето решение с пълно мнозинство от членовете на Управителния съвет.

4. ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
Чл.11. Членовете на Сдружение „Съюз на Българските спасители” имат право:

 • да участвуват в управлението на сдружението;
 • да изискват и получават пълна и точна информация за дейността на сдружението;
 • да се възползват от имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
 • да се възползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този устав;


5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
Чл.12. (1) Членовете на Сдружение „Съюз на Българските спасители” са длъжни:

 • да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;
 • да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
 • да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
 • да заплащат в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски;


6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО.
Чл.13. Членството в Сдружение „Съюз на Българските Спасители” се прекратява:

 • с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
 • със смърт или поставяне под пълно запрещение и прекратяване на член от сдружението;
 • с изключване на члена;
 • с прекратяване на сдружението;
 • при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски, вкл. дължимия членски внос и/или системно неучастие в дейността на сдружението.


Чл.14. (1). Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:

 • нарушава предвидените в чл. 12 от настоящия Устав задължения;
 • извърши други действия, които правят по – нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.


(2) При маловажни случаи на нарушения на задълженията по чл.12, Управителният съвет определя с решение, срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на този срок Управителният съвет може да направи предложение за изключване.

Чл.15. (1). Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Общото събрание, когато член на сдружението:

 • не е направил встъпителната си вноска;
 • не е внесъл или е просрочил 2 /две/ последователни вноски на членския си внос;
 • е преустановил участието си в дейността на сдружението като не е присъствал на повече от 3 /три/ последователни заседания на  Общото събрание.


(2) Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на първото заседание на Общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл.16. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.


ГЛАВАV
УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА.
Чл.17. Организационната структура на Сдружение „Съюз на Българските Спасители” се изгражда в съответствие със „Закона за юридически лица с нестопанска цел” като по решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани структури на териториален принцип (клонове). Регионалните структури са вътрешни звена на сдружението, които не се регистрират като самостоятелни юридически лица.

2. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО.
Чл.18. (1) Органи на Сдружение „Съюз на Българските спасители” са:

 • Общото събрание (ОС);
 • Управителен съвет (УС);

(2) По решение на Общото събрание на сдружението могат да се създават допълнителни органи – контролни, експертни и други, съставляващи вътрешни звена, с определени от Общото събрание правомощия.


ГЛАВАVI
ОБЩО СЪБРАНИЕ

1. СЪСТАВ.
Чл.19. (1) Общото събрание на Сдружението е върховен орган и се състои от членовете на сдружението.

 (2) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на заседание на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

2. ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.20. (1) Общото събрание:

 • изменя и допълва Устава;
 • избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 • приема програма за дейността на Сдружението;
 • освобождава членовете на УС преди изтичане на мандата им по реда на този устав когато:
 • има подадена молба за освобождаване;
 • съответния член на Управителния съвет не изпълнява задълженията, произтичащи от Устава и закона без уважителни причини;
 • съответния член на Управителния съвет няма възможност да изпълнява задълженията си поради болест или отсъствие от страната, продължаващо повече от шест месеца;
 • срещу съответния член има влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, с която му е наложено наказание, изпълнението на което е несъвместимо с упражняването на неговите функции;
 • приема бюджета на сдружението;
 • приема с решение отчета на Управителния съвет за предходен период от дейността на сдружението;
 • приема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 • отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;


(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите органи на сдружението.
(3) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от една година от датата на вземане на решението.

3. СВИКВАНЕ.
Чл.21. (1) Общо събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителния съвет на сдружението с покана, отправена до членовете;
(2) Дневният ред се определя от УС. Поканата за Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква;
(3) Общото събрание може да се свиква на извънредни заседания от Управителния съвет или по искане на 1/3 (една трета) от членовете. Ако в последния случай Управителния съвет не свика Общо събрание в едномесечен срок, същото се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице;
(4) Поканата се съобщава на членовете на посочените от тях адреси с препоръчано писмо с обратна разписка и се поставя на публично място в сградата на управлението на сдружението най – малко един месец преди датата на заседанието на Общото събрание. За надлежно връчена се счита и покана, в обратната разписка за която е направено отбелязване за причина на неполучаване от страна на адресата.

4. КВОРУМ.
Чл.22. Общото събрание се счита за редовно, ако на него присъстват не по – малко от 1/2 (една втора) от имащите право на глас в Общото събрание членове. При наличие на по – малко членове, събранието се отлага с един час и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове, като се провежда на предварително обявеното място и при същия дневен ред;

5. ГЛАСУВАНЕ.
Чл.23. (1) В Общото събрание на сдружението всеки член има право на един глас. Едно лице може да представлява не повече от един член въз основа на изрично писмено пълномощно, като преупълномощаване не се допуска;
(2) Решенията по чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 7 се приемат с мнозинство не по – малко от 3/4 (три четвърти) от гласовете на присъстващите членове с право на глас в Общото събрание. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на присъстващите членове;
(3) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били предварително обявени в дневния ред и надлежно оповестени;
(4) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, подробно изброени в чл. 28, ал. 2, т.т. 1 и 2 от ЗЮЛНЦ.


ГЛАВАVII
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. СЪСТАВ.
Чл.24. (1) Управителният съвет (УС) е изпълнителен орган на сдружението, който го ръководи, управлява работите му и го представлява;
(2) Управителният съвет е в състав до 5 (пет) члена за мандат от 5 (пет) години, които се избират от Общото събрание с явно гласуване. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения;

2. ПРАВОМОЩИЯ.
Чл. 25. Управителният съвет:

 • представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни свои членове;
 • определя адреса на сдружението;
 • осигурява спазването на Устава и изпълнението на решенията на ОС;
 • изпълнява бюджета на сдружението и се разпорежда с имуществото му;
 • определя размера и дължимостта на членския внос;
 • приема и освобождава членовете на Сдружението при условията, предвидени в този Устав;
 • предлага на Общото събрание бюджета на Сдружението;
 • избира измежду членовете си Председател;
 • води книга на членовете;
 • съхранява документацията на Сдружението;
 • утвърждава щатното разписание и определя възнагражденията на работниците и служителите, които са в трудово правоотношение със Сдружението;
 • взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са от изключителна компетентност на друг орган на Сдружението.


3. ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
Чл.26. (1) Управителният съвет се свиква от Председателя на редовни заседания поне веднъж на три месеца.
(2) Управителният съвет може да се свиква и на извънредни заседания от Председателя или по искане на 2/3 (две – трети) от членовете му.
(3) УС може да взема решения, ако на заседанието присъстват най – малко половината от членовете му. Решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС
(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, когато съгласно настоящия Устав и ЗЮЛНЦ е предвидено друго мнозинство.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.
Чл.27. (1) Председателят на Управителния съвет се избира с обикновено мнозинство (50% + 1) на членовете на УС. Председателят може да бъде преизбиран неограничен брой пъти.
(2) Председателят на Управителния съвет:

 • организира дейността на УС;
 • свиква и ръководи УС;
 • представлява сдружението пред всички държавни органи, юридически и физически лица;
 • назначава и освобождава членовете на сдружението;
 • се отчита пред УС за извършеното по време на мандата му.


(3) С решение на УС част от функциите на Председателя може да се възлагат на друг член на УС на сдружението.


ГЛАВА VIII
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.28. Сдружението се представлява пред трети лица и държавни органи от Председателя на Управителния съвет, както и от други членове на Управителния съвет, овластени съгласно чл. 25, т. 1 от настоящия Устав.


ГЛАВА IX
ИМУЩЕСТВО

1. СЪСТАВ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл.29. Имуществото на сдружението се състои от: финансови средства в лева и валута; право на собственост, вещни права върху движими и недвижими имоти; обекти на интелектуална собственост; вземания; ценни книжа и други.

2. ИЗТОЧНИЦИ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл.30. Имуществото на сдружението се набира чрез: членски внос; дарения и завещания; спонсорство; приходи от допълнителна стопанска дейност; лихви, както и други източници.

3. ЧЛЕНСКИ ВНОС
Чл.31. (1) Размерът на годишния членски внос се определя от Управителния съвет и се заплаща еднократно всяка година от членовете на Сдружението.
(2) Новоприетите членове заплащат членски внос считано от месеца на приемането им.

4. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл.32. (1) Придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на Сдружението се извършва от УС по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
(2) УС е длъжен да информира най – малко веднъж годишно ОС на сдружението за извършените от него дейности, отнасящи се до притежаваното имущество.

5. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл.33. Имуществото на сдружението се разходва за постигане на целите на дейност и при строго спазване на разпоредбите на чл. 42 от ЗЮЛНЦ.


ГЛАВА X
ПРЕКРАТЯВАНЕ И  ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.34. Сдружението може да бъде прекратено:

 • по решение на ОС, съгласно чл. 20, т. 7 от Устава;
 • с решение на Окръжния съд в случаите, предвидени в ЗЮЛНЦ.


Чл.35. Ликвидация на Сдружението се извършва по реда на чл. 14 – 16 и чл. 43 и чл. 44 от ЗЮЛНЦ.


ГЛАВА XI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Печатът на Сдружението е кръгъл, с лого и надпис: „Съюз на Българските Спасители”.
§2. Сдружението има свое знаме, членска карта, значка, изобразяваща: меч; щит, над него орел с разперени криле, обърнат на дясно; в средата на щита – лъв в профил стъпил на задните си лапи, а под лъва – акула; щитът е обиколен от венец, под който е изобразено знамето на Република България.
§3. На всички членове на Сдружението се издават членски карти по образец, утвърден от Управителния съвет, по предложение на Председателя.
§4. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел, както и относимите норми на действащото в Република България и Европейския съюз законодателство.
§5. Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Сдружение „Съюз на Българските спасители ”, проведено на 20.02.2015г. и е подписан от членовете на Управотелния съвет: