Тероризъм

Терористични актове

Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани и се извършват от организации с различен конспиративен ред и конспиративна клетъчна структура, която не се идентифицира с конкретнадържава.

Обекти на терористични актове са публични личности (както български така и чужди граждани), превозни средства, сгради и прояви с масово събиране на хора като например зали, ритуални домове, транспортни средства, гари, летища, големи магазини, митинги, концерти на открито,спортни прояви и т.н., при което разрушенията са огромни, а човешките жертви – многобройни. Вероятни обекти за извършване на терористични актове са също така и посолства, представителства и културно-информационни центрове на страни-членки на ЕС и НАТО. Не следва да се изключва и възможността да се въздейства върху обекти от критичната инфраструктура на страната, въпреки предприеманите мерки по осигуряване на физическата им защита и сигурността на такива обекти.
С развитието на високите технологии се появиха и т. н.кибертерористи. Техни основни обекти за поразяване са информационните системи, управляващи сложни технологични процеси, както информационните системи в държавното управление, финансите, отбраната и т.н. Използваните от терористите средства за поразяване могат да се дефинират в три групи:
• взривни устройства;
• средства за физическо и психологическо поразяване на много хора, причиняващи значителни екологични щети: източници найонизиращи лъчения, токсични химични и биологични вещества. Веществата, материалите и микроорганизмите, използвани като средство за унищожаване се дефинират като оръжия за масово унищожение (ОМУ).
• високи технологии – персоналните компютри и връзките между тях, компютърните вируси и т.нар. логически бомби, чрез които могат да модифицират или унищожават бази от данни и програмно осигуряване или да блокират нормалната работа на компютрите. Основната опасност от организиране и осъществяване на терористичен акт на територията на страната остават евентуални действия на отделни лица, групи и организации, български или чужди граждани, или радикални елементи, проникнали по каналите за нелегална миграция. 

Съществуват фактори, които създават предпоставки за възникване терористична заплаха срещу Република България:
• обособен контингент от трайно установили се чужди граждани от рискови държави;
• наличието на значителен миграционен поток от транзитно преминаващи лица и такива, търсещи закрила у нас;
• дейността на религиозни фондации и други неправителствени организации сред българската мюсюлманска общност, насочена към нейното консолидиране на базата на крайни форми на исляма;
• наличието в страната на отделни симпатизанти на терористични организации и радикални формирования, както на политическа, така и на религиозна основа;
• вътрешният криминален контингент в Р България и по-конкретно организираната престъпност и възможните й връзки с терористични структури.
• приоритетните направления на външната политика и участието на страната в областта на сътрудничеството със ЕС и НАТО срещу тероризма.

Възможните сценарии за извършване на терористична дейност в страната могат да бъдат следните:
• смъртоносно въздействие върху големи групи от хора с цел множество жертви;
• нарушаване на целостта или разрушаване на знакови сгради или обекти от критичната инфраструктура с цел последващи поразяващи въздействия или шантаж;
• вземане на заложници с цел шантаж;
• проникване в компютърно управлявани мрежи от системи за управление на ресурси (енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване идр.) с цел нарушаване на нормалния начин на функционирането им и шантажиране на обществото.
Очакваните последствия от извършен терористичен акт са изключително тежки. Най-тежка обстановка може да се очаква при терористични актове с вземане на заложници. При това могат да се очаква кризата да се развие и да добие трансграничен характер.

Мерки за предотвратяване на терористични актове срещу обекти от критичната инфраструктура
В Националния план за противодействие на тероризма в Р. България, приет с Решение № 745 от 26.11.2008 г. на МС се предвиждат комплекс от мерки, фокусирани върху превенцията и защитата на населението и критичната инфраструктура на страната, представителства и контингенти зад граница от терористични заплахи.