Свлачища

Свлачището е процес, при който се нарушава устойчивостта на огромни количества земни маси и се създават предпоставки за предвижването им. Свлачищните процеси нямат внезапен характер и са достъпни за интервенция. Във времето те имат периоди на затихване и усилване. След активизирането на земните маси може да се стигне до възникване на бедствена ситуация. На територията на нашата страна свлачищата са около 1000 и са засегнали над 200 000 декара. Причините за тяхното възникване са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони. От първостепенно значение за предотвратяване на тежки материални загуби от активизирането на свлачищата са превантивните мерки, които специализираните структури предприемат. Но всеки от нас е необходимо да знае как да предпази себе си и имуществото си.
Запомнете!
Свлачищата са опасни. При констатирано активизиране на процес на движение на земните маси, не оставайте и не преминавайте през свлачищни райони. Спазвайте предписанията на специализираните органи.

Какво трябва да знаем, ако живеем в район на свлачища?
Превантивни мерки, възпрепятстващи активизирането на свлачища:
• Необходимо е да познавате геоложките особености и нивото на подпочвените води на терена, в който възнамерявате да строите. Строителство трябва да се извършва само по законов ред при спазване на всички норми за изпълнение на строително монтажните работи (СМР).
• Не трябва да се допуска висока плътност на застрояване без изградена инфраструктура – водопровод, канализационна система, дренажна система.
• Осигурете надеждно отвеждане на дъждовните повърхностни води чрез откосиране, канавки, водостоци.
• При наличие на съмнение за начало на свлачищни процеси (заклинване на врати, прозорци или други признаци за настъпване на деформации в сграда или съоръжение) незабавно се обърнете за консултация към специализираните служби, частни фирми или други компетентни технически структури в общината, в която се намирате.
Аварийни мерки при активизиране на свлачища:
Аварийните мерки са неотложни и се провеждат във възможно най-кратки срокове след възникването на опасността.
Предприемат се от специализираните органи, но всеки от нас трябва да ги спазва:
• Опасните участъци се означават и сигнализират. Преустановява се движението на моторни превозни средства в близост до активизиралите се свлачища.
• Осигурява се надеждна охрана.
• Необходимо е да се изключи електрозахранването и водоснабдителната мрежа в района.
• Спешно се отстранява причинителя за възникването на свлачищния процес.
• Изготвя се оценка за състоянието на сградния фонд и инженерната инфраструктура в района по отношение сигурността на обитателите и при необходимост се организира извеждането на населението от застрашената територия.
• Организира се непрекъснато наблюдение на активирания свлачищен масив. 

Специализираните служби изготвят предписания и организират изпълнението им: 
• Отвеждане на повърхностни и други скатни води от тялото на свлачищния масив.
• Изпълнение на вертикална планировка, оформяне на скатове, откоси и др.
• Изпълнение на някои видове неотложни укрепителни работи – изграждане на подпорни стени, заскаляване на участъци.
• Организиране изместването на силови и съобщителни кабели в района.
• Организиране изнасянето на имуществени ценности от района и забраната за пребиваване на хора в него.
• Изграждане на дренажни системи с цел понижаване нивото на подпочвените води.
• Когато процесите имат срутищен характер се предизвиква частично срутване – контролирано по време, обем и местоположение, с цел предотвратяване на внезапното им активизиране и на нещастните случаи.