Спешни телефони

Националната система 112 включва шест центъра за приемане и обслужване на спешни повиквания към телефон 112, които са изградени във всеки от районите за планиране, определени със закона за регионалното развитие – София, Русе, Монтана, Бургас, Кърджали и Варна.
Центровете 112 са взаимно заменяеми. Системата е 100% хомогенна, което прави възможно всеки център да приема повиквания от всяка точка в страната (включително географски области извън съответния район за планиране). Гражданите се обслужват по един и същ начин във всички центрове, което прави системата 112 много гъвкава в два случая. Първо, ако няма свободни оператори в един център, обажданията се пренасочват автоматично към свободни оператори в друг център. Второ, ако един от центровете не е достъпен поради повреда, обажданията към него се пренасочват към друг център.
Данните за местоположението на повикващия се предоставят от телекомуникационните оператори. В центровете 112 се получава информация за местоположението на повикващия автоматично в момента на приемане на повикването от оператор (call taker), чрез “push” метод. Точността за мобилните оператори е на ниво клетка.
Единният телефонен номер 112 беше въведен успоредно със съществуващите национални номера за спешни повиквания, които ще продължат да функционират, докато 112 стане популярен сред българските граждани. Въвеждането на 112 максимално улеснява хората, защото спестява време, ресурс и при нужда те трудно се ориентират кой от спешните номера 150, 160, 165 или 166 да изберат. В системата 112 са включени Министерството на вътрешните работи – Полиция, Пожарна безопасност и защита на населението; Министерството на здравеопазването – Спешна медицинска помощ и НМКЦ; Министерството на транспорта – Морска администрация „Морско спасяване” и Български червен кръст – Планинска спасителна служба.

От 30 септември 2011 г. спешните повиквания от телефони 150, 160 и 166 – Спешна медицинска помощ, Полиция и Пожарна безопасност и защита на населението – са пренасочени към телефон 112. Те продължават да функционират, но когато бъдат набирани, обажданията постъпват в центровете 112.

Eдинен номер за спешни повиквания: 112

Гражданска защита: 0800 20112; 02/862 60 75; 02/962 04 39, 02/962 04 41

Планинска спасителна служба: 02/963 20 00; 088 14 70

Полиция: 166

Пожарна безопасност защита на населението: 160

Спешна медицинска помощ: 150

Пътна полиция: 9824901; 9824902

Български червен кръст: София – 02/81 64 700

Център за градска мобилност – София: 0700 13 233

Пътна помощ СБА: 935 79 35; 981 61 51; 91146; 146

Гореща линия за жертви на насилие телефон: 02/981 76 86

Справки по телефона: 0700 10 900