Промяна на Вътрешния ред на СБС

Чрез събрание, решение и единодушно гласуване на Управителния съвет приехме и добавихме следните промени:
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КООРДИНАТОРИ
Чл.25 Назначаване на координатори от управителния съвет по области, общини, градове, квартали и села.
Чл.26 Всеки координатор е длъжен да изпълнява заповедите на председателя на сдружението.
Чл.27. Всеки координатор е длъжен да изпълнява нарежданията на членовете от управителния съвет.
Чл.28. Всеки координатор е длъжен да присъства на събрания.
Чл.29. Всеки координатор има право да дава идеи и предложения за развитието на Сдружението.
Чл.30. Всеки координатор е длъжен да се легитимира с членската си карта и реверната значка пред други членове на СБС
Чл.31. Всеки координатор е задължен да пази членската си карта и реверната значка!
Чл.31.ал1. При загуба на членската си карта и/или значка, даденото лице ще бъде наказано по чл.18.ал1. т1,т2,т3,т4 и т5.
Чл.32. При провеждане на събрание, координаторите са длъжни да присъстват на всяко едно от тях.
Чл.33.ал1. Имат право да отсъстват само по основателни причини и задължително уведомяване на член от УС за отсъствието си.
Чл.34. Забранява се да превишават правата си пред гражданите на Република България.
Чл.35. Забранява се предоставянето на членската карта и значката на друго лице.
Чл.36. Всеки координатор е в правото си да напусне сдружението по всяко време, без да им се възстановят парите внесени за членство в сдружението.
Чл.37. Всеки координатор е в правото си да се откаже от правата си по всяко време!
Чл.38. Областните координатори подбират и приемат членове на местно ниво.
Чл.39. Областните координатори имат право да назначават координатори по общини, квартали и села.
Чл.40.ал1. Назначаването на координатори по общини, квартали и села става със знанието на управителния съвет и тяхното разрешение.
Чл.41. Областните координатори провеждат и назначават чрез конкурс отговорник на отряд за бързо по местоживеене.
Чл.42. Областните координатори водят и описват цялата документация свързана със сдружението на местно ниво.
Чл.43.Координаторите имат право да организират срещи, конференции, състезания и др. мероприятия, но с предварително уведомление на Управителния съвет.
Чл.44. Нямат право да се намесват в работата на специализираните органи на Република България без те да поискат това!
VI. ОБЛАГИ, ПОЧЕСТИ И НАГРАДИ
Чл.56.ал.1. Държавни служители да се награждават с грамота и/или значка по заслуги извън служебните си задължения при доброволческа дейност.
Чл.57. Значката Храбро сърце геройство, при което пряко застрашаване на личния живот; даденото пострадало лице трябва да потвърди правността на случката.
Чл.58. Значката Герой геройство, при което пряко застрашаване на личния живот; свидетели в зависимост от ситуацията.
Свалете Вътрешен ред http://spasitelbg.com/doc/vred.doc