Промени във Вътрешен ред на СБС

Бяха гласувани и приети промени от Управителния съвет във Вътрешния ред на Сдружение Съюз на Българските Спасители.
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПАСИТЕЛИ
ОБЩО ПОЛОЖЕНИЕ
Чл.1. Всеки, който е станал член на СБС е длъжен да изпълнява вътрешния ред.
Чл.2. Правилникът е приет във връзка с Устава на сдружението.
Чл.3. Правилникът е гласуван и приет от Управителния съвет.
Чл.3.ал.1. Правилника може да бъде променян само и единствено със събрание на Управителния съвет и гласуване чрез вдигане на ръка.
Чл.4. След промяна на правилника той бива разпространен пред всички членове на СБС.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл.5. Всеки от Управителния съвет е длъжен да изпълнява заповедите на Председателят на Сдружението.
Чл.6. Всеки от Управителния съвет има право да дава предложения и идеи, да развива Сдружението в по-добра посока и издигане в йерархията. Чл.7. Всеки от УС е длъжен да съдействат на Председателя и да помагат на членовете във всякакви насоки.
Чл.7. ал.1. При не активност с цел подобряване състоянието на организацията УС гласува отстраняването на дадения член.
Чл.8. Управителният съвет има право да изгонва и набира членове.
Чл.8.ал.1. Чрез събрание на УС.
Чл.8.ал.2. Чрез предложение на член от УС по основателни причини.
Чл.9. Управителният съвет са задължени да присъстват на всички събрания на Сдружението.
Чл.9.ал.1. Отсъствие се допуска само и единствено по основателна причина.
Чл.9.ал.2. Ако член на УС отсъства на повече от 3 (три) събрания неговите права ще бъдат отнети.
Чл.10. Всеки член от УС е длъжен да отговаря за най-малко двама областни координатори
Чл.11. Всички членове от УС са длъжни да присъстват при приемане на лице за членство.
Чл.12. Член може да бъде приет в Управителния съвет само и единствено, ако бъде предложен от член на УС.
Чл.12.ал.1. Кандидатът трябва да получи 2/3 положителни гласа.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл.13. Всеки член е длъжен да изпълнява заповедите на Председателя на Сдружението.
Чл.14. Всеки член е длъжен да изпълнява нарежданията на членовете от Управителния съвет или членове с по висок ранг в Сдружението.
Чл.15. Всеки член има право да присъства на събрание.
Чл.16. Всеки член има право да дава идеи и предложения за развитието на Сдружението.
Чл.17. Всеки член е длъжен да се легитимира с членска карта и реверна значка пред други членове на СБС.
Чл.18. Всеки член е задължен да пази членската си карта и реверната значка!
Чл.18.ал.1. При загуба на членската си карта и/или значка, даденото лице ще бъде наказано.
Чл.18.ал.1.т.1. Чрез намаляване на ранга в Сдружението.
Чл.18.ал.1.т.2. Чрез отнемане на права в Сдружението.
Чл.18.ал.1.т.3. Чрез отнемане на членството в СБС.
Чл.18.ал.1.т.4. Възлагане на глоба в размер на 60лв. за възстановяването на новите инициали.
Чл.18.ал.1.т.5. Други наказания, чрез гласуване на Управителния съвет.
Чл.19. При провеждане на събрание, членовете са длъжни да присъстват на всяко едно от тях.
Чл.19.ал.1. Имат право да отсъстват само по основателни причини и задължително уведомяване на член от УС за отсъствието си.
Чл.20. Забранява се да превишават правата си пред гражданите на Република България.
Чл.21. Забранява се предоставянето на членската карта и значката на друго лице.
Чл.22. Всеки член е в правото си да напусне сдружението по всяко време, без да им се възстановят парите внесени за членство в Сдружението.
Чл.22.ал.1. При напускане на Сдружението се подава молба до Председателя и Управителния съвет.
Чл.23. Членовете нямат право да накърняват Сдружението по какъвто и да е начин, в противен случай ще носят отговорност за действията си.
Чл.24. Нямат право да се намесват в работата на специализираните органи на Република България без те да поискат това!
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СИМПАТИЗАНТИТЕ
Чл.25. Всеки симпатизант има право да присъства на: събрания, конференции, лекции, курсове, обучения, тържества, мероприятия, които не застрашават живота и здравето им.
Чл.26. Симпатизантите нямат право да предоставят Симпатизантската си карта на други лица освен, ако не са част от организацията.
Чл.27. При нарушение на чл.26. симпатизанта ще бъде наказан с последно предупреждение.
Чл.28.ал.1. При повторно нарушение Симпатизанта бива отстранен от Сдружението.
Чл.29. Всеки Симпатизант е длъжен да пази симпатизантската си карта.
Чл.30.ал.1. При загуба, скъсване или заличаване на Симпатизантската си карта, са задължени да заплатят в размер на 5.00 лв. и им се възлага предупреждение.
Чл.30.ал.2. При второ подобно нарушение симпатизантът се отстранява от Сдружението.
Чл.31. Симпатизантите са длъжни да присъстват на събрания касаещи тях.
Чл.32.ал.1. При отсъствие без предупреждение на член от УС, се възлага последно предупреждение.
Чл.32.ал.2. При повторно нарушение, отстраняване на Симпатизанта от Сдружението.
Чл.33. Симпатизантите нямат право да накърняват достойнството на член или друг симпатизант от Сдружението.
Чл.33.ал.1. При нарушение на чл.33. се възлага последно предупреждение.
Чл.33.ал.2. При повторно нарушение Симпатизанта ще бъде изгонен от Сдружението&rdquo. 
ОБЛАГИ, ПОЧЕСТИ И НАГРАДИ
Чл.34. Всеки член и симпатизант може да се възползва от облагите на сдружението.
Чл.35. Всеки член ще бъдат облагодетстван с почести и награди по заслуги.
Чл.36. Всеки член, симпатизант или гражданин може да получи грамота или почетен знак от Сдружение Съюз на Българските Спасители по заслуги. 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАНГ В СДРУЖЕНИЕТО
Чл.37. Всеки постъпил като член в Сдружението получава първи ранг.
Чл.37.ал.1. При навършване на едногодишно членство, членът получава втори ранг.
Чл.37.ал.2. При заслуги, след гласуване от УС, членът получава трети ранг.
Чл.37.ал.3. Всеки член от УС притежава четвърти ранг.
Чл.37.ал.4. Зам. Председателят притежава пети ранг.
Чл.37.ал.5. Председателят притежава шести ранг.
Можете да свалите Вътрешния ред от тук: http://spasitelbg.com/doc/vred.doc