Община Сандански набира доброволци при бедствия

Община Сандански набира кандидати за доброволци за членство в Доброволно формирование на община Сандански за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях /до 35 доброволци/. Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за самостоятелни действия и /или за подпомагане на основните части на Единната спасителна система ЕСС. Доброволец може да бъде всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано. Служители на МВР и МО не могат да членуват в доброволните формирования. Кандидатите за доброволци подават заявление за членство по образец до кмета на общината. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Формуляр за кандидатстване по образец;
2. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво / етапна епикриза от личен лекар;
3. Медицинско удостоверение от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. Писмено съгласие от работодателя за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.
Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, включваща представители на ведомства и други юридически лица, имащи отношение към защитата при бедствия на територията на общината. При включване в доброволно формирование с доброволеца се сключва граждански договор.
Доброволецът има право на: обучение, неплатен отпуск и възнаграждение за участие в задачи и обучение, застраховка, осигуровки, екипировки и др.
Краен срок за подаване на документи: до 26.07.2013г.
За справки и записвания в офиса на Военен отдел тел.8-73-67